Noi modificări aduse Codului Muncii privind concediul de odihnă

Deputaţii au adoptat miercuri noi modificări la Codul muncii, privind modul în care se stabileşte şi se efectuează concediul de odihnă. Cele mai importante modificări sunt cele care vizează faptul că perioadele de incapacitate temporară de muncă nu vor diminua durata concediului de odihnă anual.

Potrivit Codului Muncii actual, concediul de odihnă se acordă poporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. Proiectul de lege a renunţat la această formulare, explică Digi24. De asemenea, dacă din motive justificate  salariatul nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă atunci angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor.

Totodată, actul normativ modifică prevederile referitoare la perioadele de incapacitate temporară de muncă, ce nu vor scădea durata concediului de odihnă anual.

Procesul legislativ al proiectului

Articolele noi din Codul Muncii

4. La articolul 145, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile.”

5. La articolul 145, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) – (6), cu următorul cuprins:

(4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.

(5) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.”

6. Articolul 146 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 146. – (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *